Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Giáo trình kế toán
giáo trình nguyên lý kế toán

Đây là cuốn giáo trình nguyên lý kế toán dễ hiểu cho các bạn mới làm quen

Nguyên lý kế toán là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và khái niệm cơ bản về kế toán làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn học trong các chuyên ngành kế toán, kinh tế. Nhận thức rõ vai trò

quan trọng của môn học này, Khoa Kế toán Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh  Đại học Thái nguyên tổ chức biên soạn “Giáo trình Nguyên lý kế toán”.

Giáo trình Nguyên lý kế toán  được biên soạn trên tinh thần kế thừa và phát huy những  ưu  điểm của một số giáo trình nguyên lý kế toán, phù hợp với đặc điểm người học, đặc biệt là các sinh viên vùng

trung du miền núi. Cách trình bày của giáo trình dễ hiểu, từ đơn giản đến phức tạp, từ ngữ thông dụng. Để người học dễ học tập, nghiên cứu và tránh trùng lặp với các môn kế toán chuyên sâu, giáo trình chưa đề

cập đến phần thuế GTGT.

Tham gia biên soạn giáo trình gồm các giảng viên: TS.  Đoàn

Quang Thiệu - Chủ biên, đồng thời biên soạn các chương I, II, III, V,

VI, VII.

- ThS Đàm Phương Lan - Trưởng bộ môn Kế toán tổng hợp, biên

soạn chương VIII.

- ThS Nguyễn Thị Tuân - Phó trưởng bộ môn Kế toán doanh

nghiệp, biên soạn chương IV.

- Ths Đặng Thị Dịu - Phó trưởng bộ môn Kế toán tổng hợp, biên

soạn chương IX.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do hạn chế về mặt thời gian

và là lần xuất bản đầu tiên nên cuốn giáo trình không tránh khỏi thiếu

sót. Các tác giả mong nhận được các ý kiến có giá trị để lần xuất bản

sau cuốn giáo trình được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

Trang

Chương I

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

I. KHÁI NIỆM KẾ TOÁN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ

TOÁN................................................................................................... 7

1. Khái niệm kế toán ............................................................................. 7

2. Vài nét về sự phát triển của kế toán.................................................. 9

II MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ĐƯỢC

THỪA NHẬN.................................................................................... 10

1. Một số khái niệm và giả định ......................................................... 11

2. Một số nguyên tắc kế toán .............................................................. 13

III. ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN .................................................... 17

1. Sự hình thành tài sản của doanh nghiệp ......................................... 18

2. Sự vận động của tài sản trong hoạt động kinh doanh ..................... 22

IV. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC

KẾ TOÁN .......................................................................................... 25

1. Đặc điểm của kế toán...................................................................... 25

2. Nhiệm vụ của kế toán ..................................................................... 26

3. Yêu cầu đối với công tác kế toán.................................................... 26

V. CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦA KẾ TOÁN ...................................... 28

1. Phương pháp chứng từ kế toán ....................................................... 29

2. Phương pháp tính giá ...................................................................... 30

3. Phương pháp đối ứng tài khoản ...................................................... 30

4. Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán...................................... 30Chương II

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

I. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ............................................................... 32

1. Khái niệm về chứng từ kế toán ....................................................... 32

2. Một số quy định chung về chứng từ kế toán................................... 33

3. Phân loại chứng từ kế toán ............................................................. 34

4. Kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán ................................................ 37

 2

5. Danh mục chứng từ kế toán doanh nghiệp ..................................... 40

II. KIỀM KÊ TÀI SẢN .................................................................... 43

1. Nội dung công tác kiểm kê ............................................................. 43

2. Tác dụng của kiểm kê ..................................................................... 44

3. Phân loại kiểm kê............................................................................ 45

4. Thủ tục và phương pháp tiến hành kiểm kê.................................... 45Chương III

TÍNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ ....................................................... 48

1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá ............................ 48

2. Yêu cầu và nguyên tắc tính giá....................................................... 49

II. TÍNH GIÁ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHỦ YẾU .... 51

1. Tính giá tài sản cố định................................................................... 51

2. Tính giá vật tư, hàng hoá mua vào.................................................. 53

3. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành .............................................. 56

4. Tính giá thực tế vật tư, sản phẩm, hàng hoá xuất kho .................... 58Chương IV

TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

I. PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ........ 64

1. Khái niệm phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán .................... 64

2. Ý nghĩa của phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán.................. 64

II. MỘT SỐ BÁO CÁO KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI . 65

1. Bảng cân đối kế toán....................................................................... 66

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................................... 78

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.............................................................. 85Chương V

TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP

I. TÀI KHOẢN.................................................................................. 91

1. Khái niệm, nội dung và kết cấu của tài khoản ................................ 91

  3

2. Phân loại tài khoản.......................................................................... 94

II. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

HIỆN HÀNH ................................................................................... 101

1. Hệ thống tài khoản kế toán ........................................................... 101

2. Kết cấu chung của các loại tài khoản trong hệ thống tài khoản ... 113

3. Tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích................................... 117

4. Mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích....... 118

III. GHI SỔ KÉP ............................................................................ 120

1. Khái niệm...................................................................................... 120

2. Định khoản kế toán ....................................................................... 123

3. Tác dụng của phương pháp ghi sổ kép ......................................... 127Chương VI

KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU

I. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH CUNG CẤP ...................................... 130

1. Khái niệm...................................................................................... 130

2. Nhiệm vụ kế toán quá trình cung cấp ........................................... 130

3. Một số tài khoản chủ yếu sử dụng để hạch toán trong quá trình cung

cấp..................................................................................................... 130

4. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu.............. 131

5. Sơ đồ kế toán ................................................................................ 133

II. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT...................................... 137

1. Khái niệm...................................................................................... 137

2. Nhiệm vụ kế toán quá trình sản xuất ............................................ 137

3. Một số tài khoản sử dụng chủ yếu trong hạch toán quá trình sản

xuất ................................................................................................... 138

4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh................................. 139

5. Sơ đồ kế toán ................................................................................ 141

III. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ................................................. 146

1. Khái niệm...................................................................................... 146

2. Các phương pháp tiêu thụ sản phẩm............................................. 146

3. Nhiệm vụ của kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh

doanh................................................................................................. 147

 4

4. Một số tài khoản sử dụng chủ yếu trong quá trình tiêu thụ.......... 147

5. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:................................ 148

6. Sơ đồ kế toán ................................................................................ 152

IV KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT

QUẢ KINH DOANH ...................................................................... 158

1. Khái niệm...................................................................................... 158

2. Nhiệm vụ của kế toán ................................................................... 158

3. Tài khoản sử dụng để hạch toán ................................................... 159

4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh................................. 159

5. Sơ đồ kế toán ................................................................................ 164Chương VII

CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN

I. BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH (BẢNG CÂN ĐỐI TÀI

KHOẢN) .......................................................................................... 171

1. Nội dung và kết cấu của bảng cân đối số phát sinh ...................... 171

2. Phương pháp lập bảng .................................................................. 172

3. Tác dụng của bảng cân đối số phát sinh ....................................... 173

II. BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ PHÁT SINH VÀ SỐ DƯ KIỂU BÀN

CỜ.................................................................................................... 173

1. Nội dung và kết cấu ...................................................................... 173

2. Phương pháp lập bảng .................................................................. 174

III. BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU CHI TIẾT (BẢNG CHI TIẾT

SỐ DƯ VÀ SỐ PHÁT SINH)......................................................... 175

1. Nội dung và kết cấu của bảng tổng hợp số liệu chi tiết ................ 175

2. Một số bảng tổng hợp số liệu chi tiết áp dụng phổ biến ............... 176Chương VIII

SỔ KẾ TOÁN, KỸ THUẬT GHI SỔ VÀ

HÌNH THỨC KẾ TOÁN

I. SỔ KẾ TOÁN VÀ KỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN............... 185

1. Những vấn đề chung về sổ kế toán ............................................... 185

2. Các loại sổ kế toán ........................................................................ 185

  5

3. Kỹ thuật ghi sổ và chữa sổ kế toán ............................................... 189

II. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN................................................. 198

1. Hình thức Nhật ký Sổ cái.............................................................. 199

2. Hình thức kế toán nhật ký chung .................................................. 203

3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ............................................... 207

4. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ.............................................. 214

5. Hình thức kế toán trên máy vi tính ............................................... 219Chương IX

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ KINH TẾ CƠ SỞ

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ

TOÁN............................................................................................... 221

1. Nguyên tắc tổ chức và nhiệm vụ của bộ máy kế toán .................. 221

2. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán....................................................... 222

3. Quan hệ giữa phòng kế toán với các phòng chức năng khác........ 229

II. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN............ 230

1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung................................. 230

2. Hình thức tổ chức kế toán phân tán .............................................. 231

3. Hình thức tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán ................. 233

III. KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ KIỂM TRA KẾ TOÁN............... 233

1. Kế toán trưởng .............................................................................. 233

2. Kiểm tra kế toán............................................................................ 236

TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................. 239Download:https://www.sugarsync.com/pf/D6086693_699_820418062

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến