Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Hop Am Bai Hat Đàn Bà

Hop Am Bai Hat Đàn Bà  


Mang no^~i buo^`n kho^ng bie^'t te^n
            G7                   | C 
 To^i dda~ tha^`m the^` ma^y he.n gio'
            | Am                C
 To^i muo^'n la'nh xa chuye^.n ddo+`i
            | Dm              F
 To^i muo^'n que^n ddi loa`i ngu+o+`i
            | Dm6                                    |E7 
 To^i u+o+'c mo+ trong cuo^.c ddo+`i kho^ng co' dda`n ba`
 
             | Am                                 | F
 Bo^~ng mo^.t ho^m to^i vo+'i ngu+o+`i quen bie^'t nhau
             A7             | Dm   
 To^i nghi~ ti`nh chi? the^' tho^i
              G7                      | C 
 DDa^u bie^'t lo`ng tha^`m mang nie^`m nho+'
            | Am                C
 To^i muo^'n la'nh nhu+ng la.i ti`m
            | Dm                F 
 To^i muo^'n que^n nho+' ca`ng nhie^`u
            |E7                                  |Am
 To^i muo^'n xa nhu+ng la.i ga^`n ho+~i dda`n ba` o+i
| C                              | Am
 O^i dda`n ba` la` nhu+~ng nie^`m ddau
           A7                       | Dm
 hay dda`n ba` la` ngo.c nga` tra(ng sao
           G               | E7               Am     
 O^i dda`n ba` la.i la` con dao la`m tim nho? ma'u
| C                            | Dm 
 O^i dda`n ba` di.u ngo.t dde^m qua
           G                   | C
 Hay dda`n ba` la.nh lu`ng ho^m nay
           A7                | Dm   
 O^i dda`n ba` la` va^`n tho+ say
  E7               Am                  
 Khu'c nha.c chua cay
             | Am                                |F 
 Vi~nh bie^.t nhau thu+o+ng chu't ti`nh no+i xu+' xa
              A7         | Dm
 To^i bie^'t ro^`i em se~ que^n
               G7                    | C
 Muo^n kie^'p buo^`n mi`nh to^i sa^`u nho+'
        | Am                  C  
 Em dda~ dde^'n nhu+ huye^`n thoa.i
        | Dm               F 
 Em dda~ ddi kho^ng mo^.t lo+`i
          | E7                                     |Am 
 O^i the^' nha^n, o^i cuo^.c ddo+`i ho+~i dda`n ba` o+i

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến