Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Hop Am Bai Hat Bài không tên cuối cùng

Hop Am Bai Hat Bài không tên cuối cùng 


                Vu~ Tha`nh An
| 3/4 | Boston
La^'y to^ng, no^'t: do2   la  mi          (2 = cao)
                    Nho+' anh nhie^`u ...
 
         | Am                   | Am
 Nho+' em nhie^`u nhu+ng cha(?ng no'i
        | A7                | Dm
 No'i ra nhie^`u cu~ng va^.y tho^i,
           | Am              | E7
 o^i ddo+'n ddau dda~ nhie^`u ro^`i,
                               | Dm6  E7        |Am
 mo^.t lo+`i the^m ca`ng buo^`n the^m co`n hu+'a gi` ?
 
           | Am          | Am
 Bie^'t bao la^`n em dda~ hu+'a
          | A7               | Dm
 Hu+'a cho nhie^`u ro^`i la.i que^n,
           | Am        | E7
 anh bie^'t tin ai ba^y gio+`,
                               | E7
 nga`y co`n dda^y ngu+o+`i co`n dda^y
                   | Am 
 Cuo^.c so^'ng na`o cho+`
 
 DK:      | F                        | Am
   Na`y em ho+~i con ddu+o+`ng em ddi ddo',
                        | F                    | Am
   con ddu+o+`ng em theo ddo' se~ ddu+a em sang dda^u ?
    A7      | Dm                | Am
   Mu+a be^n cho^`ng co' la`m em kho'c
              | C                           | E7
   co' lam` em nho+' nhu+~ng khi mi`nh ma(.n no^`ng.
          | F                        | Am
   Na`y em ho+~i con ddu+o+`ng em ddi ddo',
                        | F                 |Am
   con ddu+o+`ng em theo ddo' ddu'ng hay sao em ?
   A7     | Dm
   Xa nhau ro^`i thie^n ddu+o+`ng tho^i
  | Am                         | C
   lo+~ cho tha^`n tie^n cha^'p ca'nh xo't ddau
    E7           | Am
   ngu+o+`i ti`nh si 
 
           | Am              | Am 
 Suo^'t con ddu+o+`ng ai di`u lo^'i,
          | A7                | Dm
 ha~y ye^u nhie^`u ngu+o+`i em to^i,
          |Am                        | E7
 xin gu+?i em mo^.t lo+`i cha`o,
                                 | Dm6 
 mo^.t lo+`i thu+o+ng mo^.t lo+`i ye^u
  E7         | Am       | 
 la^`n cuo^'i cu`ng ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến