Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Hop Am Bai Hat Đừng xa em đêm nay

Hop Am Bai Hat  Đừng xa em đêm nay


 
La^'y to^ng, no^'t: la*     re re re    re     (la* = la tha^'p)
                    DDu+`ng xa em dde^m nay ...
 
Intro: Dm |Gm |Bbmaj7 |A |Gm |Dm |Bbmaj7 |A
 
 
       |Dm

DDu+`ng xa em dde^m nay 
         |Dm
khi bo'ng tra(ng qua ha`ng ca^y
       |Gm                         |Dm
DDu+`ng xa em dde^m nay dde^m ra^'t da`i
     |Dm  
Vo`ng tay em co^ ddo+n 
           | Gm
dde^m khuya va('ng nghe buo^`n ho+n 
   |Bbmaj7                |A  
Con tim em kha't khao ye^u thu+o+ng 
 
       |Dm     
DDu+`ng xa em dde^m nay 
         |Dm
ha~y no'i anh se~ o+? dda^y 
       |Gm                              |Dm
DDu+`ng dde^? em mo^.t mi`nh no+i cho^'n na`y
    |Dm
Ha~y o^m em trong tay 
      |Gm
cho em bie^'t anh ca^`n em 
        |Bbmaj7  A            |Dm
Va` ha~y no'i   anh va^~n ye^u em
 
 
 
 
 
DK:
   |Gm7 
    Gio.t nu+o+'c ma('t na`o
   |Gm7
    DDo^? trong bo'ng to^'i
             |Dm 
    Khi na(`m la('ng nghe tie^'ng dde^m 
   |Dm
    La('ng nghe tie^'ng dde^m
        |A                   
    Nghe nhi.p dda^.p con tim
|A                   |Dm      | Dm 
    Ru em gia^'c ngu? ye^n
 
 
   |Gm7
    DDo+`i em va('ng la(.ng
   |Gm7
    Va` anh dda~ dde^'n 
              |Dm   
    Nhu+ ngo.n ne^'n trong bo'ng dde^m 
   |Dm                         |A          
    Ne^'n trong bo'ng dde^m soi va`o tim em
|A                               |Dm      |A 
    Nhu+~ng xao xuye^'n dda~ ngu? que^n
 
       |Dm 
DDu+`ng xa em dde^m nay 
         |Dm 
khu pho^' quen dda~ ngu? say
       |Gm                         |Dm 
DDu+`ng xa em dde^m nay dde^m ra^'t da`i
    |Dm
Ha~y ye^u em dde^m nay 
         |Gm     
cho que^n he^'t ddi nga`y mai 
       |Bbmaj7         A          |Dm
DDu+`ng xa em, ddu+`ng xa em dde^m nay 
 
repeat from Intro
 
    |Dm
Ha~y o^m em trong tay
      |Gm
Cho em bie^'t anh ca^`n em
        |Bbmaj7  A            |Dm   
Va` ha~y no'i   anh va^~n ye^u em 
    |Dm
Ha~y ye^u em dde^m nay 
         |Gm
cho que^n he^'t ddi nga`y mai
       |Bbmaj7         A          |Dm
DDu+`ng xa em, ddu+`ng xa em dde^m nay... 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến