Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Tìm hiểu về dịch vụ kho vận tại cảng Chân Mây Hếu
cang chan may

MỤC LỤC

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.1 Lí do chọn đề tài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: 2

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 2

1.4 Phương pháp nghiên cứu 3

PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4

1.1. Cơ sở lí luận về hoạt động dịch vụ kho vận. 4

1.1.1 Hoạt động dịch vụ kho vận là gì? 4

1.1.1.1 Dịch vụ và dịch vụ kho vận. 4

a. Dịch vụ: 4

b. Dịch vụ kho vận 5

1.1.1.2 Tổng quan về giao nhận 5

a. Khái quát chung về giao nhận (Freight forwarding): 5

b. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại cảng biển. 5

b.1 Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng hoá XNK tại cảng. 5

b.1.1  Cơ sở pháp lý: 5

b.1.2  Nguyên tắc giao nhận hàng hoá XNK tại cảng: 6

b.2 Nhiệm vụ của các cơ quan tham gia giao nhận hàng hoá XNK 7

b.2.1 Nhiệm vụ của cảng: 7

b.2.2  Nhiệm vụ của các chủ hàng xuất nhập khẩu: 7

* Ðối với hàng xuất khẩu: gồm các chứng từ: 8

* Ðối với hàng nhập khẩu: 8

b.2.3  Nhiệm vụ của hải quan 8

b.3  Trình tự giao nhận hàng hoá XNK tại các cảng biển. 8

b.3.1 Ðối với hàng xuất khẩu. 8

b.3.1.1. Ðối với hàng hoá không phải lưu kho bãi tại cảng. 8

b.3.1.2. Ðối với hàng phải lưu kho bãi của cảng 9

* Giao hàng XK cho cảng bao gồm các công việc: 9

* Cảng giao hàng cho tàu: 9

b.3.2 Ðối với hàng nhập khẩu: 10

b.3.2.1.Ðối với hàng không phải lưu kho, bãi tại cảng. 10

b.3.2.2. Ðối với hàng phải lưu kho, lưu bãi tại cảng: 11

* Cảng nhận hàng từ tàu: 11

* Cảng giao hàng cho các chủ hàng: 11

1.1.1.3 Vận tải 12

a. Khái quát chung về vận tải 12

b. Vai trò của vận tải đối với nền kinh tế quốc dân 13

1.1.1.4 Kho bãi, Bốc xếp và Lưu kho. 14

a. Khái quát chung về kho bãi: 14

a.1 Khái niệm: 14

a.2 Chức năng của kho bãi: 14

b. Bốc xếp và lưu kho: 15

1.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận. 15

1.1.2.1 Chỉ tiêu về doanh thu: 15

1.1.2.2 Chỉ tiêu về chi phí. 16

1.1.3  Tầm quan trọng của hoạt động kho vận trong nền kinh tế thị trường 16

1.2.  Cơ sở thực tiễn hoạt động kho vận trên thế giới và tại Việt Nam 17

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN KHO HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY 18

2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây 19

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển: 19

2.1.2 Cơ cấu tổ chức 20

2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 22

2.1.3.1. Chức năng: 22

2.1.3.2. Nhiệm vụ: 22

2.2. Phân tích tình hình kinh doanh chung của công ty trong 3 năm 2008-2010 22

2.2.1 Hiệu quả hoạt động kinh doanh: 22

2.2.2 Tình hình sử dụng nguồn vốn hoạt động kinh doanh 24

2.2.3 Tình hình sử dụng lao động 26

2.3. Phân tích thực trạng về hoạt động kho vận tại công ty. 27

2.3.1 Thực trạng kinh doanh dịch vụ giao nhận: 27

2.3.3 Thực trạng kinh doanh dịch vụ lưu kho, kho bãi: 30

2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ kho vận 33

2.4.1 Đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ giao nhận. 33

2.4.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ vận tải. 34

2.4.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ lưu kho, kho bãi. 36

2.5. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận 37

2.5.1. Những kết quả đạt được 37

2.5.2. Những hạn chế công ty còn gặp và nguyên nhân: 38

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KHO VẬN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. 41

3.1. Định hướng và chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới. 41

3.1.1 Mục tiêu công ty đặt ra trong thời gian tới: 41

3.1.1.1 Mục tiêu cơ bản 41

3.1.1.2 Mục tiêu cụ thể 41

3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới. 41

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47

1. KẾT LUẬN 47

2.  KIẾN NGHỊ 48

* Đối với cơ quan quản lý nhà nước: 48

* Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế: 48

* Đối với công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây: 48

PHỤ LỤC 50

Phụ lục 1: Bảng nguồn vốn hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây 50

Phụ lục 2: Bảng đánh giá hoạt động dịch vụ giao nhận công ty TNHH MTV Cảng  Chân Mây 51

Phụ lục 3: Bảng đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ vận tải công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây 52

Phụ lục 4: Bảng đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ lưu kho, kho bãi công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây 53

Phụ lục 5: Bảng đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây trong 3 năm 54

Mục tiêu nghiên cứuHệ thống hóa những vấn đề lí luận và thực tiễn về hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận.Nghiên cứu và phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận, lưu kho, vận chuyển hàng hóa tại công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây.Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận tại công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây.Phạm vi nghiên cứuKhông gian: Tại Xí nghiệp cung ứng dịch vụ và Phòng giao nhận kho hàng của công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây.Thời gian: Nghiên cứu được tiến hành với những hoạt động dịch vụ kho vận tại công ty trong thời gian từ năm 2008- 2010.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập thông tin thứ cấpPhân tích và xử lí thông tin thu thậpPhương pháp thống kê các số liệu thu thập đượcPhương pháp so sánh số liệu qua các năm

Download:

PPT:https://www.box.com/s/1eff8fd98c98e0a46a06DOC:http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar003/VanLuong.Blogspot.Com_CangChanMay.doc
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến